Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

CORONAVIRUS

SIPOCA AFIR

Anunț licitație
2020-07-15 11:53:28

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Hemeiuș, Strada Ion Simionescu, nr. 221, județul Bacău, telefon: 0234/217510, fax: 0234/217675, e-mail: contact@primariahemeius.ro, cod fiscal: 4352832.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren curți construcții, în suprafață de 89065,00 mp, , tarlaua 47, parcela 475, număr cadastral 65455, situat în intravilanul comunei Hemeiuș, județul Bacău, bun proprietate publică conform HCL 27/12.05.2015 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitarea scrisă, transmisă cu cel puțin 3 zile înainte,  de la sediul Primăriei Comunei Hemeiuș.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Hemeiuș, Strada Ion Simionescu, nr. 221, Hemeiuș, județul Bacău.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 500 lei în contul concedentului: RO60TREZ06121070250XXXXX, deschis la Trezoreria Bacău, cod fiscal al concedentului: 4352832 .

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.08.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 13/08/2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Hemeiuș, Strada Ion Simionescu, nr. 221, com. Hemeiuș, județul Bacău.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 2 exemplare copii.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 17/08/2020, ora 12.00, la sediul Primăriei Comunei Hemeiuș, Strada Ion Simionescu, nr. 221, com. Hemeiuș, județul Bacău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Bacău, Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, județul Bacău, telefon: 0234/207604, fax: 0234/ 207604, e-mail: tr-bacau-info@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 17/07/2020.

Fișiere atașate

Înapoi


Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Informare COVID-19